Algemene voorwaarden

Opgelet: Deze algemene voorwaarden zijn er enkel om het goede verloop van de ballonvaart en het contact tussen The Flying Dutchman Ballooning en de klant te bevorderen.

1. Aankoop van een cadeaubon
1.1
 Een Ballonvaart of cadeaubon kan besteld worden via internet, e-mail of telefonisch. Wij zullen toch steeds vragen om uw mondelinge bestelling te confirmeren via e-mail. 
1.2 Na aanvraag via e-mail bevestigt The Flying Dutchman Ballooning  de bestelling en geeft een unieke ticket nummer per boeking. Na de bevestigingsmail heeft de klant 3 dagen tijd om te confirmeren via e-mail en het voorschot of de volledige som over te schrijven. Na betaling van het voorschot of de volledige som is een annulering niet meer mogelijk. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid
tot terugbetaling. 
1.3 Bij bestelling van een ballonvaart kan er onmiddellijk een datum gereserveerd worden (zie art.2). In dat geval is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk.
1.4 Als er niet onmiddellijk een datum voor een ballonvaart gereserveerd wordt bij bestelling dan kan de klant de boeking binnen de 7 werkdagen na zijn aanvraag kosteloos annuleren. Dit dient echter te gebeuren door een aangetekend schrijven en de ticket nummer dient vermeld te worden. De 7 dagen beginnen te lopen van zodra wij de klant een bevestiging met het ticket nummer hebben gestuurd.

2. Reserveren van een ballonvaart
2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij the Flying Dutchman Ballooning een ballonvaart reserveren. Er dient een e-mail gestuurd te worden naar info@theflyingdutchmanballooning.be  met de vraag een datum vast te leggen of het eenvoudige boekingsysteem op de website https://theflyingdutchmanballooning.be te gebruiken.
De datum wordt bepaald in functie van de nog vrije data in de planning van the flying dutchmanballooning.

2.2 De gereserveerde datum wordt door The Flying Dutchman Balllooning per kerende e-mail bevestigd.
2.3 Een gereserveerde datum kan indien mogelijk kosteloos door de klant worden verplaatst tot         7  dagen voorafgaand aan de ballonvaart.


2.4 The Flying Dutchman Ballooning kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. Als de klant annuleert worden er geen terugbetalingen gedaan van voorschotten en cadeabonnen. De klant kan bij ons een nieuwe vaart reserveren via e-mail of het boekingsysteem.

2.5 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart, of de avond voorafgaand van een ochtendvaart, telefonisch worden gecontacteerd of een SMS bericht krijgen op het geregistreerde nummer in ons boekingssysteem

3. De uitvoering van de ballonvaart
3.1 The Flying Dutchman Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 The Flying Dutchman Ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren.
3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende
gevallen:
a. indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. indien volgens de boekhouding van The Flying Dutchman Ballooning geen betaling van de cadeaubon werd ontvangen en de klant op dat moment geen bewijs van betaling kan voorleggen.
3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van The Flying Dutchman Ballooning gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.
3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s, enz.
3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van de in verzekering vermelde waarde van de luchtballon (combined single limit).
3.8 De aansprakelijkheid van De Waal N.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van De Waal N.V.wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.
3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van The Flying Dutchman Ballooning of anderszins in strijd zijn met de regels van dwingend recht.
4. Betaling

4.1 Het voorschot of totale bedrag (in overeenkomst met de klant) moet binnen de 7 dagen na reservering op onze rekening staan.
4.3 Indien er nog een saldo moet betaald worden zal dit gebeuren of met een overschrijving ten laatste drie dagen voor de gereserveerde vaart of contante betaling net voor de start van de gereserveerde vaart.
4.4 Als tijdige betaling uitblijft is de klant vanaf 7 dagen na reservering een interest over het totaalbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij een eerste aanmaning worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Indien The Flying Dutchman Ballooning de incasso van de vordering uit handen geeft is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van 125 euro.
5. Klachten en geschillen
5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij The Flying Dutchman Ballooning schriftelijk een klacht indienen. The Flying Dutchman Ballooning zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van
(betalings)verplichtingen.
5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het voorval waarover de klant een klacht heeft.
5.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.
5.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het belgisch recht van toepassing. Het Belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van The Flying Dutchman Ballooning gevestigd is zijn bij een geschil bevoegd.

Chat openen
1
Hallo, kunnen wij u helpen?
Hallo, kunnen wij u helpen?
U krijgt zo snel mogelijk antwoord